Kosmetyki mineralne Lily Lolo

Podkład mineralny SPF 15

De­li­kat­na, je­dwa­bi­sta kon­sy­sten­cja, pro­sty skład i filtr SPF15 – to tyl­ko nie­któ­re z za­let pod­kła­dów mi­ne­ral­nych Li­ly Lo­lo. Za­po­mnij o efek­cie ma­ski i po­staw na na­tu­ral­ny ma­ki­jaż. Po­ziom kry­cia pod­kła­dów za­le­ży od ilo­ści na­ło­żo­nych warstw, a do wy­bo­ru masz aż 18 od­cie­ni. Ich głów­nym skład­ni­kie­m…

Czytaj więcej

Puder sypki mineralny Lily Lolo

Puder sypki mineralny

Mine­ral­ne pudry syp­kie Lily Lolo speł­nia­ją dwie funk­cje. Z jed­nej stro­ny spra­wia­ją, że maki­jaż trzy­ma się dłu­żej, z dru­giej zapew­nia­ją mato­we lub saty­no­we wykoń­cze­nie. Wybierz puder matu­ją­cy jeśli masz cerę tłu­stą lub mie­sza­ną i zale­ży Ci na trwa­łym macie. Jeśli nato­miast masz cerę…

Czytaj więcej

Mineralny bronzer i rozświetlacz Lily Lolo

Mineralny bronzer
i rozświetlacz

Drob­no zmie­lo­ne i deli­kat­ne dla skó­ry, mine­ral­ne bron­ze­ry i puder roz­świe­tla­ją­cy Lily Lolo doda­dzą cerze zdro­we­go bla­sku i spra­wią, że będziesz mogła cie­szyć się waka­cyj­ną opa­le­ni­zną przez cały rok. To tak­że kosme­ty­ki wie­lo­za­da­nio­we – śmia­ło możesz wymie­sza­ć…

Czytaj więcej

Korektor mineralny Lily Lolo

Korektor mineralny

Mine­ral­ne korek­to­ry zapew­nia­ją bar­dzo moc­ne kry­cie, dzię­ki cze­mu tuszo­wa­nie wszel­kich nie­do­sko­na­ło­ści jest wyjąt­ko­wo pro­ste. Co wię­cej, łatwo sta­pia­ją się ze skó­rą i łączą z pod­kła­dem, pozo­sta­jąc nie­wi­docz­ne przez cały dzień. Od masko­wa­nia cie­ni pod ocza­mi, po popę­ka­ne naczyn­ka i pla­my…

Czytaj więcej

Mineralne cienie do powiek Lily Lolo

Mineralne cienie
do powiek

Mato­we, pół-mato­we lub poły­sku­ją­ce; inten­syw­ne czy też bar­dziej sub­tel­ne – ofer­ta cie­ni mine­ral­nych Lily Lolo jest nie­zwy­kle boga­ta i na pew­no z łatwo­ścią znaj­dziesz wśród nich swo­ich ulu­bień­ców. Jed­nak sze­ro­ka gama kolo­ry­stycz­na…

Czytaj więcej

Mineralne prasowane cienie do powiek Lily Lolo

Naturalne prasowane cienie do powiek

Mine­ral­ne cie­nie pra­so­wa­ne Lily Lolo to dosko­na­ły wybór dla osób, któ­re lubią pro­sto­tę i wygo­dę. Ich for­mu­ła wzbo­ga­co­na zosta­ła o ole­jek jojo­ba i wyciąg z miko­łaj­ka nadmor­skie­go, któ­re cenio­ne są ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści…

Czytaj więcej

Mineralny róż do policzków Lily Lolo

Mineralny róż
do policzków

Róż to kosme­tyk, bez któ­re­go napraw­dę trud­no się obejść, jed­nak wybór kon­kret­ne­go odcie­nia zale­ży od wie­lu czyn­ni­ków. Ofer­ta róży mine­ral­nych Lily Lolo jest na szczę­ście bar­dzo boga­ta. Znaj­du­ją się w niej róże saty­no­we i poły­sku­ją­ce w kolo­ra­ch…

Czytaj więcej

Naturalna baza pod cienie Lily Lolo

Naturalna baza pod cienie

Natu­ral­na baza Lily Lolo to kosme­tyk, któ­ry powi­nien zna­leźć się w każ­dej kosme­tycz­ce. Cie­li­stym kolo­rem wyrów­nasz kolo­ryt skó­ry powiek, żół­tym nato­miast zatu­szu­jesz nie­do­sko­na­ło­ści i cie­nie wokół nich. W zależ­no­ści od potrzeb, możesz też wymie­szać ze sobą oba odcie­nie. Bazę nakła­daj przed nało­że­nie­m…

Czytaj więcej

Naturalna kredka do oczu Lily Lolo

Naturalna kredka do oczu

Natu­ral­na kred­ka do oczu Lily Lolo dostęp­na jest w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych: kla­sycz­nej czer­ni i cze­ko­la­do­wym brą­zie. To kosme­tyk, któ­ry z powo­dze­niem zastą­pi eyeli­ner i dosko­na­le spraw­dzi się przy wyko­ny­wa­niu maki­ja­żu „smo­ky eyes”. Kred­ki Lily Lolo są wodo­od­por­ne i mają…

Czytaj więcej

Naturalna mascara Lily Lolo

Naturalna mascara

Chcesz, by Two­je spoj­rze­nie sta­ło się jesz­cze bar­dziej pocią­ga­ją­ce? Postaw na natu­ral­ną masca­rę Lily Lolo, któ­ra ma wła­ści­wo­ści wydłu­ża­ją­ce i pogru­bia­ją­ce rzę­sy. Za spra­wą wyjąt­ko­wej szczo­tecz­ki, apli­ka­cja tuszu jest wyjąt­ko­wo pro­sta, z kolei natu­ral­na for­mu­ła masca­ry…

Czytaj więcej

Naturalny błyszczyk do ust Lily Lolo

Naturalny błyszczyk
do ust

Błysz­czy­ki Lily Lolo to nie tyl­ko pięk­ne kolo­ry i natu­ral­na for­mu­ła. Wita­mi­na A i ole­jek jojo­ba wcho­dzą­ce w ich skład gwa­ran­tu­ją rów­nież kom­plek­so­wą ochro­nę i nawil­że­nie. Błysz­czy­ki nie zle­pia­ją ust, mają deli­kat­ny zapach cze­ko­la­dy…

Czytaj więcej

Naturalna szminka Lily Lolo

Naturalna szminka

Natu­ral­ne szmin­ki Lily Lolo fan­ta­stycz­nie nawil­żą Two­je usta, jed­no­cze­śnie nada­jąc im głę­bo­ki, zmy­sło­wy kolor o pięk­nym poły­sku. Wyjąt­ko­wa, natu­ral­na for­mu­ła wzbo­ga­co­na zosta­ła wita­mi­ną E oraz eks­trak­tem z roz­ma­ry­nu, któ­ry zna­ny jest z wła­ści­wo­ści rege­ne­ru­ją­cych. W ofer­cie…

Czytaj więcej

Pędzle do makijażu Lily Lolo

Pędzle do makijażu

Apli­ka­cja kosme­ty­ków mine­ral­nych jest nie­zwy­kle pro­sta, pod­sta­wą są jed­nak odpo­wied­nie narzę­dzia. Pędz­le do maki­ja­żu Lily Lolo zapro­jek­to­wa­no z myślą o nakła­da­niu mine­ra­łów. Mają one gęste, ela­stycz­ne wło­sie, któ­re wyko­na­ne zosta­ło z naj­lep­szych jako­ścio­wo włó­kie­n…

Czytaj więcej

Zestawy do makijażu mineralnego Lily Lolo

Zestawy do makijażu mineralnego

Zesta­wy do maki­ja­żu mine­ral­ne­go są ide­al­nym pomy­słem na poda­ru­nek dla bli­skiej oso­by. Zestaw pędz­li, zesta­wy star­to­we Mine­ral Star­ter Col­lec­tion czy też zestaw Com­ple­xtion Per­fec­tion do samo­dziel­ne­go skom­po­no­wa­nia…

Czytaj więcej