O Lily Lolo

Kilka słów od zało­ży­cielki Lily Lolo­

Je­ste­śmy nie­zwy­kle dumni, że możemy zapre­zen­to­wać Wam pro­dukty Lily Lolo. Jeste­śmy pewni, że poko­cha­cie je tak mocno jak my.

W dzi­siej­szych cza­sach kobiety mają coraz więk­sze wyma­ga­nia jeśli cho­dzi o maki­jaż. Chcą uży­wać kosme­ty­ków nie testo­wa­nych na zwie­rzę­tach, odpo­wied­nio dbać o swoją skórę i po pro­stu wyglą­dać pięk­nie. Sama mia­łam takie wyma­ga­nia, a ponie­waż nie udało mi się zna­leźć niczego co by im w 100% spro­stało, posta­no­wi­łam stwo­rzyć Lily Lolo.

W ciągu ostat­nich kilku lat pro­dukty mine­ralne sztur­mem zdo­były rynek kosme­ty­ków do maki­jażu. W cza­sach gdy kosme­tyki mają nie tylko speł­niać swoją funk­cję, ale też być jak naj­bar­dziej natu­ralne i jak naj­mniej szko­dzić cerze, Lily Lolo sta­nowi oczy­wi­sty wybór. Nasze klientki, pro­fe­sjo­nalne wiza­żystki i gwiazdy odna­la­zły oto swoją kosme­tyczną zie­mię obie­caną – w końcu poja­wiły się kosme­tyki, które nie draż­nią skóry, nie zapy­chają porów, są natu­ralne, łatwe w apli­ka­cji oraz ide­al­nie nadają się nawet dla osób o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej cerze skłon­nej do aler­gii.

Nic dziw­nego, że nasze naj­wier­niej­sze klientki pod­cho­dzą do tego wszyst­kiego z rów­nie wiel­kim entu­zja­zmem co my. Sta­ramy się roz­wi­jać, by w jesz­cze więk­szym stop­niu speł­niać ich ocze­ki­wa­nia. Jed­nak jedna rzecz ni­gdy na pewno się nie zmie­ni– zawsze będziemy uży­wać wyłącz­nie naj­lep­szych jako­ściowo skład­ni­ków i będziemy się trzy­mać z dala od szko­dli­wych i zupeł­nie nie­po­trzeb­nych sztucz­nych sub­stan­cji, które zna­leźć można w wielu pro­duk­tach kosme­tycz­nych.

Na­zwa Lily Lolo pocho­dzi od imion moich sióstr – Lisy i Lor­ra­ine. Lily Lolo to praw­dzi­wie rodzinna firma. Nasze pod­sta­wowe prio­ry­tety to miłość, sza­cu­nek i naj­now­sze mine­ralne inno­wa­cje. Witamy w naszej rodzi­nie!

Vikki Kha­n
Zało­ży­cielka Lily Lolo oraz entu­zjastka maki­jażu